کنوانسیون های حقوق ادیان

عنوان سال تصویب
اعلامیه مربوط به حقوق اشخاص متعلق به پیروان ملی يا قومی، دينی و زبانی 1992
اعلاميه حذف تمامي‌اشكال تعصب و تبعيض برمبناي دين يا عقيده  1981
ماده ۲-۷-۱۸-اعلامیه جهانی حقوق بشر  1948
 ماده ۲-کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي(قتل عام) 1948
 كنوانسيون‌ بين‌المللي‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعيض‌ نژادي‌ 1965
 مفاد ۲-۲۰-۲۶-۲۷-ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ 1966
 مفاد۶-۷- اساسنامه دادگاه جنايي بين المللي رم 1998
 حق آموزش زبان مادری در اسناد حقوق بشر و حقوق ایران 1999
 مفاد۲-۳۰-كنوانسيون‌ حقوق‌ كودك 1989
 اعلاميه مربوط به حقوق اشخاص متعلق به پیروان ملي يا قومي، ديني و زباني 1992
 اعلامیه جهانی حقوق زبانی 1996
 منشور زبان مادري 1996
 کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش 1960
 مقاوله نامه شماره ۱۱۱ در مورد تبعيض در استخدام و اشتغال  1958
مفاد ۱-۳-۴-۶-۸-۱۱-اعلاميه كنفرانس بين‌المللي حقوق بشر تهران  1968
  اصول حمايت از تمامي اشخاص تحت هر شكل از بازداشت يا حبس 1988
 اهداف ۴-سند۲۰۳۰ یونسکو