مفاد و کنوانسیونهای مرتبط

ردیف                                   عنوان                                                             صوتی 
1 کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش
2 کنوانسیون‌ بین‌المللی‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعیض‌ نژادی‌ ( مصوب‌ ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵ میلادی‌               بخش اول  

 بخش دوم

3 کنوانسیون منع مجازات کشتار جمعی ، ماده دوم
4 اعلامیه حذف تمامی‌اشکال تعصب و تبعیض برمبنای دین یا عقیده ، مصوب 25 نوامبر 1981
5 اعلامیه مربوط به حقوق اشخاص متعلق به پیروان ملی یا قومی، دینی و زبانی , مصوب 18 دسامبر 1992                               
6 اعلامیه جهانی حقوق بشر ( مفاد ، 1,2,18,19) مصوب 1948                                 
7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، مفاد ( 2,4,20,26,27) مصوب 16 دسامبر 1966                                
8 مقاوله نامه شماره 111 در مورد تبعیض در استخدام و اشتغال ، مصوب 1958 سازمان بین المللی کار                               
9 سند 2030 یونسکو اهداف 4 و 5