بررسی ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران