ادیان گمنام در ایران

پروژه بررسی ادیان گمنام با هدف شناساندن ادیانی که کمتر کسی در ایران به آنها توجه میکند انجام گردیده ، میتوان گفت هدف بعدی ما آشنائی افراد با ادیانی بوده که نحوه آداب و رسوم عبادتی ، اعیاد ، کتب ونوع نگرش این نوع از ادیان پیرامون جهان بینی عقیدتی آنها را مورد بررسی قرار میدهد .این پروژه با همکاری کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به اجرا گذاشته شده است.

مندائیان

مانویان

مزدکیان

اهل حق

 اکنکار