بایگانی دسته: کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها

ﺷﺮﺡ اعلامیه تعهد درباره ایدز و ویروس ان بخش سوم کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها | پاسخ دهید:

ﺷﺮﺡ اعلامیه تعهد درباره ایدز و ویروس آن بخش دوم کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی شرح (اعلامیه تعهد درباره ایدز و ویروس بخش اول)

ارسال شده در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها | پاسخ دهید:

شرح کنوانسیون استکهلم بخش چهارم کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها | پاسخ دهید:

شرح کنوانسیون استکهلم بخش سوم کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی شرح کنوانسیون (استکهلم بخش دوم)

ارسال شده در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی ﺷﺮﺡ (اعلاميه كنفرانس‌ بين‌المللی حقوق‌ بشر تهران)

ﺷﺮﺡ اعلامية‌ كنفرانس‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ بشر تهران با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر با اجرای : فعالان حقوق بشر زهرا ارزجانی – حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی تدوین : محمد گلستانجو

ارسال شده در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش اول)

ارسال شده در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی شرح (اعلامیه جهانی ریشه کنی گرسنگی و سو تغذیه)

ارسال شده در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها | پاسخ دهید:

شرح اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳه رم کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها | پاسخ دهید: