بایگانی دسته: کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها

ﺷﺮﺡ اعلامیه تعهد درباره ایدز و ویروس ان بخش سوم کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها | دیدگاه‌ها برای ﺷﺮﺡ اعلامیه تعهد درباره ایدز و ویروس ان بخش سوم کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند

ﺷﺮﺡ اعلامیه تعهد درباره ایدز و ویروس آن بخش دوم کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها | دیدگاه‌ها برای ﺷﺮﺡ اعلامیه تعهد درباره ایدز و ویروس آن بخش دوم کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (اعلامیه تعهد درباره ایدز و ویروس بخش اول)

ارسال شده در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (اعلامیه تعهد درباره ایدز و ویروس بخش اول) بسته هستند

شرح کنوانسیون استکهلم بخش چهارم کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها | دیدگاه‌ها برای شرح کنوانسیون استکهلم بخش چهارم کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند

شرح کنوانسیون استکهلم بخش سوم کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها | دیدگاه‌ها برای شرح کنوانسیون استکهلم بخش سوم کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند

کلیپ صوتی شرح کنوانسیون (استکهلم بخش دوم)

ارسال شده در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح کنوانسیون (استکهلم بخش دوم) بسته هستند

کلیپ صوتی ﺷﺮﺡ (اعلاميه كنفرانس‌ بين‌المللی حقوق‌ بشر تهران)

ﺷﺮﺡ اعلامية‌ كنفرانس‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ بشر تهران با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر با اجرای : فعالان حقوق بشر زهرا ارزجانی – حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی تدوین : محمد گلستانجو

ارسال شده در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی ﺷﺮﺡ (اعلاميه كنفرانس‌ بين‌المللی حقوق‌ بشر تهران) بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش اول)

ارسال شده در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش اول) بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (اعلامیه جهانی ریشه کنی گرسنگی و سو تغذیه)

ارسال شده در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (اعلامیه جهانی ریشه کنی گرسنگی و سو تغذیه) بسته هستند

شرح اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳه رم کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها | دیدگاه‌ها برای شرح اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳه رم کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند